Wëllefcher

8-11 Joër

wellefcher@kiem.lgs.lu

Chef & Cheftaine

Versammlungen

All Samsden ausser an den Schoulvakanzen

14h30- 16h30 am Home

Rue Anne Beffort
L-1276 Luxembourg

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasi an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

Effektiv, Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joër sinn immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen … , och wann hautdësdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenzë probéieren, dëse Bediirfnësser vum Kand entgéint ze wiirken andeems se d´Erliefnëssfähegkeet versichen ze ënnerdrécken.

DOWNLOADS