Iwwert Eis

LU

De Grupp Robert Schuman, affiliéiert un den Verband vun den « Lëtzebuerger Guiden a Scouten », besteet schonn säit méi wei 30 Joer. Hien ass e wichtegen Integratiounsvektor ginn. Och wann déi Jugendlech virun allem vum Plateau kommen : Kierchbierg, Weimeschhaff, Kiem, si mir op fir all Anerer, Ons Aktivitéiten sinn axéiert op Spiller an Natur entdecken, frei nom Baden Powell « Learning By Doing» an eng Hand mat upaken fir dat d’Welt e bëssen besser gëtt.

FR

Le groupe Robert Schuman Lëtzebuerg Kiem, affilié à la fédération des « Lëtzebuerger Guiden a Scouten », existe depuis plus de 30 ans. Il est devenu un des vecteurs d’intégration des jeunes de différentes cultures. Il crée un lien entre tous les jeunes qui viennent principalement du plateau : Kirchberg, Weimershof, Kiem même si nous accueillons volontiers des jeunes venant d’ailleurs.

Apprendre par nous-même est notre devise. Nos activités s’articulent autour des jeux de groupe et des sorties en plein air.


 

De Grupp Robert Schuman

Historique

De Grupp ass als Lëtzebuerger Guiden Sektioun Robert Schuman am September 1984 gegrënnt ginn. Zënter dem Joër 1994, wou op Verbandsniveau d’Lëtzebuerger Guiden mat de Lëtzebuerger Scouten fusionéiert hunn, nennen mer eise Grupp um Kiem, Lëtzebuerger Guiden a Scouten Grupp Robert Schuman an huelen och bei eis Jongen op.

De Numm Robert Schuman

Mir hunn eis als Guiden a Scouten fir dee Numm decidéiert well mir den Robert Schuman als Virbild huelen.

  • Respekt an Akzeptanz vun deenen eenzelnen (Origine, Kultur, Relioun)
  • Zesummenaarbecht an enger Gemeinschaft wou all Méiglechkeeten genotzt gin fir eng gemeinsam Aufgab ze erfëllen
  • Op enger demokratescher Method op en Zil lass schaffen
  • Trotz Verschiddenheet als Eenheet zesummewuessen