AvEx

11-14 Joër

avex@kiem.lgs.lu

Chef & Cheftaine

Versammlungen

All Samsden ausser an den Schoulvakanzen

14h30- 16h30 am Home

Rue Anne Beffort
L-1276 Luxembourg

“Avex” ass d’Ofkierzung vun Aventuren an Explorer, dat si Jugendlecher, Meedercher a Jongen, tëschent 11 a 14 Joer. Am Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten ginn et zur Zäit 55 Avex-Truppen, verdeelt duerch dat ganzt Land, mat bal 1.000 Jugendlechen an iwwer 200 Cheftainen a Chef. An deene meeschten Truppeschaffe Meedercher a Jongen zesummen, et ginn awer och nach eenzel Aventuren- respektiv Explorertruppen.

D’Avex treffe sech regelméisseg, 1 mol an der Woch fir eng Versammlung ze maachen. D’Avex erliewen Expeditiounen déi iwwer méi Versammlungen undaueren, mat Theme wéi z.B.: Natur, Ritter, Fuesend, …

D’Avex maachen och normalerweis all Trimester e Weekend an engem Chalet, meeschtens als Ofschloss vun enger Expeditioun. D’Avex schléissen d’Guiden- a Scoutsjoer mat engem grousse Camp of, wou si dann an Zelter schlofen.